Email:
Jelszó:
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor készítünk Önnek egy új átmeneti jelszót, amivel beléphet.

Kérjük, adja meg az email címét, amivel be szokott lépni. Erre a címre küldjük Önnek az átmeneti jelszavát.

Regisztráció

Összefogás a cukorbetegekért
A Diabétesz Kliens Program célja, hogy rendhagyó módon hívja fel a 2-es típusú cukorbetegek és hozzátartozóik figyelmét a diabétesz legfontosabb problémáira, választ adjon a hétköznapok gyakorlati kérdéseire és tanácsot nyújtson a betegség kezelésére.

Vezetéknév*
Keresztnév*
Jelszó*
Legalább 8 karakter számokkal és betűkkel
Jelszó megerősítése
Email cím*
Email cím megerősítése
Neme*
Születési dátum
Lakcím
pl.: 1234 Budapest, Fő u. 100.
Telefonszám

Iratkozzon fel hírlevelünkre

További érdekes tartalmak mellett finom recepteket, akciókat és fontos információkat is küldünk Önnek.

Most megajándékozzuk egy letölthető receptgyűjteménnyel!

Kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatót.
A csillaggal (*) jelölt mezők megadása kötelező!
Kérjük regisztráció befejezéséhez figyelmesen olvassa végig!ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATKérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Roche (Magyarország) Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Roche (Magyarország) Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A

Weblap: www.dkponline.hu

Kapcsolattartás: Katics Nóra

E-mail: hungary.diabetes@roche.com, info@dkponline.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Roche (Magyarország) Kft., Diabétesz Üzletág, 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Popart Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Ipartelep u. 2988/30) és Codevision Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1077 Budapest, Király u. 77.)

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.Roche Magyarország a Diabétesz Kliens Program (továbbiakban: DKP) szolgáltatáshoz tartozó Regisztrált felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket; valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR - valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Roche Magyarország elkötelezi magát a www.dkponline.hu oldalán a Regisztrált felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Regisztrált felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez. 

 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Roche Magyarország az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Roche Magyarország által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;

 • 2018 május 25. napján ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény);
  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a www.dkponline.hu oldalon vagy a DKP applikáción keresztül regisztrál.

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében. 1. Roche Magyarország által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama.

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére Roche Magyarország két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a Regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a Regisztrált felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Regisztrált felhasználókra, és így a magát egyéni Regisztrált felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Roche Magyarország, illetve Roche Magyarország megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található Regisztrált felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, nem, születési dátum.

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A felhasználó adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött e-mailben szereplő URL-re történő kattintással adhatja meg.

Az adatkezelés célja:

A Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése. Az adatokat a Roche Magyarország felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és Roche Magyarország által kiküldött hírlevelekben cukorbetegséggel kapcsolatos tanácsok, a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok és egyéb tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztrált felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Az adatkezelő egyéni vércukorértékeket, szénhidrát-, inzulin- és mozgás adatokat nem gyűjt és nem is kezel az online felületeken.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Roche Magyarország illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás:

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.A dkponline.hu milyen sütiket és mire használ?

A dkponline.hu a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt - annak felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatják vagy használják leginkább,

 • weboldal folyamatos fejlesztése céljából,

 • navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

 • bejelentkezés után, az adott látogató munkamenetének kezelése céljából.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató weboldallal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik:

A Google Analytics sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt a weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően működhet.

A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli.

Roche Magyarország a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képez ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következő elérhetőségek bármelyikén kérheti adatai törlését: info@dkponline.hu, Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz Üzletág 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

Érintett személy jogai:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 • az adat kezelésének korlátozása;

 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

A személyes adatok törlése:

A Regisztrált felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@dkponline.hu címre juttathatja el. A törlési igény Roche Magyarország általi elfogadásának feltétele, hogy az igény arról az e-mail címről érkezzen, amivel a felhasználói regisztráció megtörtént és a Regisztrált felhasználó a beazonosítás miatt további két személyes adatát megadja. Roche Magyarország a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, aképpen, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.

Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek és marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztőleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozna le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

 1. Roche Magyarország adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

Roche Magyarország alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai Roche Magyarország-kal azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak Roche Magyarország székhelyén.
Roche Magyarország-nak a Regisztrált felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

A Regisztrált felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen Roche Magyarország által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. A Regisztrált felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt Roche Magyarország-ot nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a Regisztrált felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

 1. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében Roche Magyarország a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Roche Magyarország a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.
Roche Magyarország a kezelt személyes Regisztrált felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Roche Magyarország meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

 1. Reklamációkezelés/Hibabejelentés

Roche Magyarország a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban telefonon, valamint a Regisztrált felhasználónak Roche Magyarország rendszerében nyilvántartott e-mail címén vagy levelezési címén, vagy az online hibabejelentő felületen keresztül folytatja. Roche Magyarország elsősorban a Regisztrált felhasználó által Roche Magyarország-hoz való forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra.

 1. Marketing üzenetek, személyre szabott tanácsok küldése és piackutatás

A Regisztrált felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait Roche Magyarország tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Regisztrált felhasználó továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy különleges, egészségügyi adatait Roche Magyarország egészségügyi monitoring, tudományos és statisztikai célokból kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Amennyiben a Regisztrált felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást és a személyre szabott tanácsok lehetőségét, akkor ennek megfelelő tartalmakat Roche Magyarország a hírlevelekben, vagy egyéb módon küldhet Regisztrált felhasználónak. A Regisztrált felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Roche Magyarország személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap oldalain. A Regisztrált felhasználó ezen hozzájárulását a regisztrációkor, vagy a nyereményjátékra jelentkezéskor, vagy a vércukormérés.hu oldalon bármikor feltétel nélkül módosíthatja.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés semmilyen módon nem továbbítható annak a Regisztrált felhasználónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.
A Regisztrált felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai. 1. Mobilalkalmazás felhasználási feltételek

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mobilalkalmazás nem orvostechnikai eszköz. Nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége, hogy az abban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvoshoz!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a mobilalkalmazást regisztráció nélkül használja, akkor az alkalmazás Vércukorszint mérése, Vércukorszint listanézet, Vércukorszint grafikusan, Érdekes tartalmak, Receptek és Kedvezmények menüpontok nem lesznek elérhetőek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a mobilalkalmazást regisztrációval használja (ez megegyezik a www.dkponline.hu weboldalon használt bejelentkezési névvel és jelszóval), a mobilalkalmazásban megadott vércukorértékei és hozzá kapcsolódó adatok (pl. mérés ideje stb.) csak és kizárólag a mobil készülékén tárolódnak. Amennyiben kilép az alkalmazásból, korábban rögzített vércukoradatait menteni fogja az alkalmazás kizárólag az Ön saját mobil készülékére.

A személyes adatai (bejelentkezési e-mail cím és jelszó, vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő, lakcím, telefonszám) szinkronizálásra kerülnek a weboldal és a mobilalkalmazás között. Kizárólag a mobil alkalmazásban a BMI kalkulátor menüpontban megadott magasság és testsúlya mobil készülékén kerül tárolásra. Adatkezelő ezen adatokat nem kezeli.

A mobil alkalmazásban és a weboldalon kezelt adatok köre:

Felhasználói fiók alapadatok dkponline.hu (weboldalon):

Vezeték- és keresztnév, E-mail cím, Nem, Születési dátum, Lakcím, Telefonszám - tárolva

360 view adatok/vércukormérés: nincs tárolva

BMI testsúly és testmagasság: nincs tárolvaDKP app (mobil alkalmazás)

Vezeték- és keresztnév, E-mail cím, Nem, Születési dátum, Lakcím, Telefonszám - tárolva

360 view adatok/vércukormérés: csak kliens oldalon tárolva

BMI testsúly és testmagasság: csak kliens oldalon tárolvaAz alkalmazásban lehetősége van adatai megosztására az alábbi módokon:

 • a kiválasztott aktuális mérés eredményének azonnali megosztására a Mérések menüpont Naplózás almenüpontján belül van lehetőség,vagy mérés létrehozásakor. Nem mentett mérés megosztásakor először el kell menteni az aktuális mérést.

 • a teljes saját mérési lista azonnali exportálása (megosztása) a Beállítások menüpontból. Csak a felhasználó saját mérései kerülnek exportálásra, a fiókhoz csatolt megosztott mérések nem. Ebben az esetben az Adatok exportálása fájlból menüre kattintva egy ún. dkp kiterjesztésű file-ban oszthatja meg a méréseit azzal a file küldő rendszerrel (e-mail, sms stb.), amelyet, Ön kiválaszt. A file-t ezáltal egy másik felhasználó vagy akár egy esetleges telefoncsere alkalmával Ön a saját adatait képes lesz a DKP alkalmazásába importálni Android készüléken az Adatok importálása fáljból funkcióval, iOS készülékről a file megnyitásával automatikusan beimportálja az applikáció az Ön adatait, így egyszerre követheti nyomon a saját és az importált adatokat. Az adatok csak újabb importálással frissülnek, nem minden mérésnél automatikusan.

FONTOS: A megosztott file-t le kell menteni arra a készülékre, amelynek DKP alkalmazásba importálni kívánjuk.

A file megnyitása alkalmával Android készüléken automatikusan a Beállítások menüpontba jutunk, ahol az Adatok importálása fájlból menüpontra kattintva nyithatjuk meg a file-t. A file automatikusan a bekerülnek a Mérések menüpont Naplózás almenüpontba és itt Saját méréseim mellett lévő narancssárga nyíllal léphetünk át a velünk megosztott adatok listájára.

iOS készüléken a letöltött file automatikusan felajánlja a DKP applikációval való társítást, melyre kattintva az alkalmazásba importálja az adatokat. Szintén a Mérések menüpont Naplózás almenüpontra kattintva innentől mindkét felhasználó adatai elérhetőek lesznek.

FIGYELEM: amennyiben megosztja saját felelősségére vércukoradatait, egy másik Ön által kiválasztott felhasználó számára elérhetővé teszi azt.

 • a Beállítások menüpontból az iCloud vagy Dropbox megosztására (Adatok exportálása/importálása Dropboxba vagy iCloudba), melyet mindenképpen érdemes rendszeresen elvégeznie. Amennyiben korábban nem mentette vércukoradatit, és törli az alkalmazást készülékéről, elveszti vagy lecseréli készülékét, a fent említett személyes adatain kívül az összes adata el fog veszni és újra importálásra csak abban esetben van lehetőség, ha a teljes mérési listát megosztotta korábban.A DKP – Diabétesz Kliens Program mobilalkalmazás nem biztosít jelszó emlékeztető funkciót. Amennyiben regisztrációval használja az alkalmazást, elfelejtett jelszavát a www.dkponline.hu weboldal segítségével kérdezheti le. Regisztráció nélküli használat és elfelejtett jelszó esetén telepítse újra a mobilalkalmazást és állítsa vissza adatait az iCloud vagy Dropbox mentésből.

Az alkalmazás használata során keletkező adatokból nyert statisztika az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál.

 1. Nemkívánatos események jelentése

A Roche (Magyarország) Kft. az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vonatkozásában az irányadó jogszabályok és belső szabályozások betartása érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja az oldal látogatói számára:

A Roche (Magyarország) Kft. az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vonatkozásában az Ön által tapasztalt panaszt az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Roche (Magyarország) Kft.
Cím: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A
E-mail:
hungary.diabetes@roche.com, info@dkponline.hu
Ingyenes zöldszám: 06-80-200-694

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen oldalon – az oldal kialakításából és felépítéséből eredően - nincs lehetőség arra, hogy a termékekkel kapcsolatos panaszát bejelentse, ezért az ilyen bejelentéseket kizárólag a fenti elérhetőségeken jelentse be.
A Diabétesz Kliens Program támogatói:


Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz.
Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei. © 2016 Roche.
A Diabétesz Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 Roche
AC/WS/C/2020/01v.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Valami történt.
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.