Email:
Jelszó:
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor készítünk Önnek egy új átmeneti jelszót, amivel beléphet.

Kérjük, adja meg az email címét, amivel be szokott lépni. Erre a címre küldjük Önnek az átmeneti jelszavát.

Adatkezelési Nyilatkozat

FIGYELEM! – Szükséges adatkezelési hozzájárulás

Tájékoztatjuk, hogy korábban személyes adatait Ön önkéntesen, kifejezetten, illetve megfelelo tájékoztatás birtokában megadta a Roche (Magyarország) Kft., mint adatkezelo részére és egyúttal hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Roche (Magyarország) Kft., mint adatkezelo (továbbiakban: Adatkezelo) a személyes adatait kezelje. A megadott adatai az Adatkezelo adatbázisába kerültek be, ahol a kezelt adatok tárolási, feldolgozási feladatainak lebonyolítása során a POPART Reklámügynökség Kft. (cím: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) és a PharmaPromo Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.), mint adatfeldolgozó járt el.

Amint arról bizonyára Ön is hallott, uniós szinten új adatvédelmi szabályok lépnek hatályba 2018. május 25. napján. Ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.

Az Adatkezelo annak érdekében, hogy mindenben megfeleljen a GDPR elvárásainak, ezúton részletesen tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az adatkezelésrol, és lehetoséget ad Önnek arra, hogy megerosítse a korábban adott adatkezelési hozzájárulását. Amennyiben Ön nem erosíti meg, hogy az Adatkezelo a személyes adatait kezelheti, úgy tekintjük, hogy a hozzájárulását a jövore nézve visszavonja, és 1 (egy) hónap múlva töröljük adatbázisunkból.

Annak érdekében, hogy regisztrációja változatlan formában megmaradjon, Önnek az adatkezelési hozzájárulását meg kell erosítenie 2018. május 22-ig. A megerosítés elmaradása esetén regisztrációja inaktív lesz és csak a megerosítéssel tudja ismét aktiválni a regisztrációját. Amennyiben 2018. május hónapban nem történik meg a regisztráció megerosítés, úgy regisztrációját töröljük és az újabb belépéshez ismételt regisztráció válik szükségessé. A hozzájáruláshoz szükséges a név, lakcím és e-mail cím megerosítése (validálása). Korábban a fenti adatoknál opcionális jelleggel szélesebb köru adatgyujtést végeztünk, azonban számos adatot a célhoz kötöttségi szempontok alapján a jövoben nem kívánunk gyujteni. A jövoben kizárólag a most megerosített adatait fogjuk kezelni.

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelo kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatáshoz és ügyfél tájékoztatás céljából használja fel. Az Adatkezelo kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelo a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. Amennyiben személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelo minden esetben kéri az Ön hozzájárulását, elozetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról. Az Ön személyes adatait az Adatkezelo a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszunik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön elozetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelo az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következo elérhetoségek bármelyikén kérheti adatai törlését: Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz Üzletág 2040 Budaörs, Edison utca 1. vagy info@dkponline.hu vagy hungary.diabetes@roche.com Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az elobbi elérhetoségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

Adatkezelo és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszeru és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.

Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek é marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztoleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkrol iratkozna le a jövoben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elott.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57612

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATKérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Roche (Magyarország) Kft. adatkezeloként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon, nyilvántartásba vette: NAIH-57612

Az Adatkezelo adatai:

Cégnév: Roche (Magyarország) Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 1.

Weblap: www.dkponline.hu

Kapcsolattartás: Katics Nóra

Telefon: 06-23-446-884

E-mail: hungary.diabetes@roche.com, info@dkponline.hu

Adatvédelmi tisztviselo: az adatkezelo a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselo kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Roche (Magyarország) Kft., Diabétesz Üzletág, 2040 Budaörs, Edison u. 1. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Popart Reklámügynökség Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7.) és Codevision Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 1077 Budapest, Király u. 77.)

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.Roche Magyarország a Diabétesz Kontroll Program (továbbiakban: DKP) szolgáltatáshoz tartozó Regisztrált felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi eloírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket; valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelmérol, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR - valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Roche Magyarország elkötelezi magát a www.dkponline.hu oldalán a Regisztrált felhasználók személyes adatainak oly módon történo kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes köruen eleget téve járul hozzá a Regisztrált felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetoségek megteremtéséhez. 

 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai eloírásokat Roche Magyarország az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Roche Magyarország által végzett adatkezelésre elsosorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  Az elektronikus hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;

 • 2018 május 25. napján ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérol szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény);
  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelmérol

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól (Grt.)

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekintheto azonosíthatónak, ha ot - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetoleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo tényezo alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely muvelet vagy a muveletek összessége, így például gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetové teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetové teszik.

Adatkezelo: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki, vagy amely az adatkezelo megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történo megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a www.dkponline.hu oldalon vagy a DKP applikáción keresztül regisztrál.

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészíto szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) elomozdítása érdekében. 1. Roche Magyarország által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés idotartama.

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére Roche Magyarország két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a Regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a Regisztrált felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi eloírások kizárólag a természetes személy Regisztrált felhasználókra, és így a magát egyéni Regisztrált felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetoek. Roche Magyarország, illetve Roche Magyarország megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található Regisztrált felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezoen megadott adatok:

Vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, nem, születési dátum.

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdo es befejezo idopontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függoen - a böngészo és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A felhasználó adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követoen - az e-mail címére küldött e-mailben szereplo szereplo URL-re történo kattintással adhatja meg.

Az adatkezelés célja:

A Regisztrált felhasználó által kötelezoen megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elosegítése. Az adatokat a Roche Magyarország felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és Roche Magyarország által kiküldött hírlevelekben cukorbetegséggel kapcsolatos tanácsok, a felhasználó érdeklodési körébe tartozó reklámok és egyéb tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztrált felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Az adatkezelo egyéni vércukorértékeket nem gyujt és nem is kezel az online felületeken.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülo adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Roche Magyarország illetve az esetleges külso szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészo visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelo szolgáltatónak lehetosége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészojében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplo legtöbb megoldást, azonban elofordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás:

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyujtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.A dkponline.hu milyen sütiket és mire használ?

A dkponline.hu a sütiket a következo célokból használja

 • információ gyujtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt - annak felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatják vagy használják leginkább,

 • weboldal folyamatos fejlesztése céljából,

 • navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva a zökkenomentes felhasználói élményt,

 • bejelentkezés után, az adott látogató munkamenetének kezelése céljából.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett muveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngészo bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlodik a számítógéprol.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.

Használatot elosegíto sütik:

Ezek lehetoséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató weboldallal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik:

A Google Analytics sütik információt gyujtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyujtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenorizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngészo engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngészo alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetoségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetové tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által elofordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes köru használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettol eltéroen muködhet.

A portálon meghirdetésre kerülo nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmu azonosításához. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezoket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli.

Roche Magyarország a megjelölt céloktól eltéro célra a személyes és különleges adatokat nem használja azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó elozetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képez ez alól az esetleges, törvény alapján kötelezo adattovábbítások.Az adatkezelés idotartama:

Az Ön személyes adatait az Adatkezelo a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszunik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön elozetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelo az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következo elérhetoségek bármelyikén kérheti adatai törlését: info@dkponline.hu, Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz Üzletág 2040 Budaörs, Edison utca 1. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az elobbi elérhetoségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

Érintett személy jogai:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 • az adat kezelésének korlátozása;

 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történo átadása, vagy ennek megtiltása;

 • bármely az adatkezelo által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

A személyes adatok törlése:

A Regisztrált felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@dkponline.hu címre juttathatja el. A törlési igény Roche Magyarország általi elfogadásának feltétele, hogy az igény arról az e-mail címrol érkezzen, amivel a felhasználói regisztráció megtörtént és a Regisztrált felhasználó a beazonosítás miatt további két személyes adatát megadja. Roche Magyarország a törlési igény beérkezésétol számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, aképpen, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.

Adatkezelo és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszeru és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.

Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek é marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztoleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkrol iratkozna le a jövoben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

 1. Roche Magyarország adatkezeléssel kapcsolatos további eloírásai

Roche Magyarország alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai Roche Magyarország-kal azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak Roche Magyarország székhelyén.
Roche Magyarország-nak a Regisztrált felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetoleg sérülés, megsemmisülés ellen.

A Regisztrált felhasználó köteles minden tole elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen Roche Magyarország által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. A Regisztrált felhasználó felelosséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltéro használata miatt Roche Magyarország-ot nem terheli semmilyen felelosség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a Regisztrált felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

 1. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében Roche Magyarország a személyes adatok kezeléséhez


A Diabétesz Kliens Program támogatói:


Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz.
Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei. © 2016 Roche.
A Diabétesz Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 Roche
AC/WS/C/2020/01v.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Valami történt.
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.