Összefogás a cukorbetegekért
A Diabétesz Kontroll Program célja, hogy rendhagyó módon hívja fel a 2-es típusú cukorbetegek és hozzátartozóik figyelmét a diabétesz legfontosabb problémáira, választ adjon a hétköznapok gyakorlati kérdéseire és tanácsot nyújtson a betegség kezelésére.
Már regisztrált? Lépjen be...
Email:
Jelszó:
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor készítünk Önnek egy új átmeneti jelszót, amivel beléphet.

Kérjük, adja meg az email címét, amivel be szokott lépni. Erre a címre küldjük Önnek az átmeneti jelszavát.

Adatkezelési Nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Roche (Magyarország) Kft. adatkezelőként („Adatkezelő”) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az alábbi tájékoztatást adja:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon, nyilvántartásba vette az Adatkezelő jelen nyilatkozat szerinti adatkezelését: NAIH-57612

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Roche (Magyarország) Kft.
Székhely:  2040 Budaörs, Edison utca 1.
Weblap: www.dkponline.hu
Kapcsolattartás: Katics Nóra
Telefon:    06-23-446-884
E-mail:     nora.katics@roche.com
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Roche (Magyarország) Kft., Diabétesz Üzletág, 2040 Budaörs, Edison u. 1. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Popart Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7.) direkt marketing és hírlevél szolgáltatás, valamint informatikai szolgáltatás biztosítása céljából; PharmaPromo Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.) informatikai szolgáltatás biztosítása céljából.

Az Adatkezelő a Diabétesz Kontroll Program (továbbiakban: DKP) szolgáltatáshoz tartozó regisztrált felhasználók („Regisztrált felhasználók”) személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR – valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő elkötelezi magát a www.dkponline.hu honlapon („Honlap”) a Regisztrált felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Regisztrált felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez. 

1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Roche Magyarország az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Roche Magyarország által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR;

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény);

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a www.dkponline.hu oldalon vagy a DKP applikáción keresztül regisztrál.

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére az Adatkezelő két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a Regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor önkéntesen, kifejezetten hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. A Regisztrált felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléssel és a Regisztrált felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Regisztrált felhasználókra, és így a magát egyéni Regisztrált felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az Adatkezelő, illetve megbízása alapján az adatfeldolgozók által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található Regisztrált felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke is. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, nem, születési dátum.

A Honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A felhasználó adatainak kezeléséhez az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulását - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött e-mailben szereplő URL-re történő kattintással adhatja meg.

Az adatkezelés célja:

A Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Adatkezelő által kiküldött hírlevelekben cukorbetegséggel kapcsolatos tanácsok, a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok és egyéb tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztrált felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a Regisztrált felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás:

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó meglátogatja a Honlapot. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A dkponline.hu milyen sütiket és mire használ?

A dkponline.hu a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a Honlapot - annak felmérésével, hogy a Honlap melyik részeit látogatják vagy használják leginkább,

 • a Honlap folyamatos fejlesztése céljából,

 • navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

 • bejelentkezés után, az adott látogató munkamenetének kezelése céljából.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Honlapunk használatát.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató Honlappal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik:

A Google Analytics sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a Honlapot. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a Honlap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt a Honlap fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a Honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Honlap a tervezettől eltérően működhet.

A Honlapon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. Az Adatkezelő a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A nyereményjátékban történő részvétel feltételeit az Adatkezelő külön szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a Honlapon elhelyezett linkre kattintva.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képeznek ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti adatkezelési célok megvalósulásáig vagy a megadott hozzájárulásának visszavonásáig illetve kérésére történő törléséig kezeli. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következő elérhetőségek bármelyikén kérheti adatai törlését: info@dkponline.hu, Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz Üzletág 2040 Budaörs, Edison utca 1. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

Érintett személy jogai:

Az érintett az adatkezelésre vonatkozóan az info@dkponline.hu e-mail címre megküldött e-mail útján vagy az Adatkezelő fenti székhelycímére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan.

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

A Regisztrált felhasználó személyes adatainak törlését e-mailben az info@dkponline.hu címre juttathatja el. A törlési igény Adatkezelő általi elfogadásának feltétele, hogy az igény arról az e-mail címről érkezzen, amivel a felhasználói regisztráció megtörtént és a Regisztrált felhasználó a beazonosítás miatt további két személyes adatát megadja. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, akképpen, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.

A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek és marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztőleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozna le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

 • az adat kezelésének korlátozása;

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül vagy az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött üzenetben mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érintett személyes adatait törli.

 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 • tiltakozás a személyes adat használata ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

4. Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

Az Adatkezelő alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókról (mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai) részletesebb információt az info@dkponline.hu címen kaphat.

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

A Regisztrált felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. A Regisztrált felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt az Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a Regisztrált felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) illetve, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli Roche cégcsoport valamely tagjának adatbázisába is továbbíthatja. Az Adatkezelő csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy a Roche cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

5. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Az Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását az Adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

6. Reklamációkezelés/Hibabejelentés

Az Adatkezelő a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban telefonon, valamint a Regisztrált felhasználónak az Adatkezelő rendszerében nyilvántartott e-mail címén vagy levelezési címén, vagy az online hibabejelentő felületen keresztül folytatja. Az Adatkezelő elsősorban a Regisztrált felhasználó által az Adatkezelőhöz forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra.

7. Marketing üzenetek, személyre szabott tanácsok küldése és piackutatás

A Regisztrált felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Amennyiben a Regisztrált felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást és a személyre szabott tanácsok lehetőségét, akkor ennek megfelelő tartalmakat az Adatkezelő illetőleg a direkt marketing, hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan külön szerződés alapján eljáró adatfeldolgozók a hírlevelekben, vagy egyéb módon küldhetnek a Regisztrált felhasználónak. A Regisztrált felhasználók érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap oldalain. A Regisztrált felhasználó ezen hozzájárulását a regisztrációkor, vagy a nyereményjátékra jelentkezéskor, vagy a Honlapon oldalon bármikor feltétel nélkül módosíthatja.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés semmilyen módon nem továbbítható annak a Regisztrált felhasználónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.
A Regisztrált felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

8. Mobilalkalmazás felhasználási feltételek

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mobilalkalmazás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége, hogy az abban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvoshoz!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a mobilalkalmazást regisztráció nélkül használja, adatai kizárólag az Ön készülékén tárolódnak és a fejlesztőnek nincs ahhoz hozzáférése. Amennyiben rendelkezik iCloud vagy Dropbox accounttal, érdemes rendszeresen iCloud vagy Dropbox mentést végeznie. Amennyiben nem rendelkezik iCloud vagy Dropbox accounttal, és törli az alkalmazást készülékéről, elveszti vagy lecseréli készülékét, az összes adata el fog veszni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a mobilalkalmazást regisztrációval használja (a www.dkponline.hu Honlapon használt bejelentkezési név és jelszó), a mobilalkalmazásban megadott adatai csak és kizárólag a mobil készülékén tárolódnak, a Honlapon rögzített adatai kizárólag a www.dkponline.hu Honlapon kerülnek tárolásra, kivéve a személyes adatai (bejelentkezési név és jelszó, vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő, lakcím, telefonszám), melyek szinkronizálásra kerülnek a Honlap és a mobilalkalmazás között. Amennyiben rendelkezik iCloud vagy Dropbox accounttal, érdemes rendszeresen iCloud vagy Dropbox mentést végeznie. Amennyiben nem rendelkezik iCloud vagy Dropbox accounttal, és törli az alkalmazást készülékéről, elveszti vagy lecseréli készülékét, a fent említett személyes adatain kívül az összes adata el fog veszni.

A DKP – Diabétesz Kontroll Program mobilalkalmazás nem biztosít jelszó emlékeztető funkciót. Amennyiben regisztrációval használja az alkalmazást, elfelejtett jelszavát a www.dkponline.hu Honlap segítségével kérdezheti le. Regisztráció nélküli használat és elfelejtett jelszó esetén telepítse újra a mobilalkalmazást és állítsa vissza adatait az iCloud vagy Dropbox mentésből.

Az Adatkezelő csak és kizárólag a Regisztrált felhasználók által a regisztráció során, önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli, ha Ön az alkalmazást a Honlapon használt bejelentkezési nevével és jelszavával használja. Az alkalmazásban és a Honlapon megadott további személyes és/vagy különleges adatot az Adatkezelő nem kezel, azokhoz nem fér hozzá. Az alkalmazásban és a Honlapon megadott személyes és/vagy egészségügyi adatokhoz hibaelhárítás, karbantartás vagy technikai segítségnyújtás céljából az Adatkezelővel szerződött informatikus, mint adatfeldolgozó férhet hozzá. Az alkalmazás használata során keletkező adatokból nyert statisztika az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál.

9. Egyebek

A Regisztrált felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a Regisztrált felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával a Regisztrált felhasználó személyes adatait az Adatkezelő az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

Az adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57612